CHEMANOL

УРЕА ФОРМАЛДЕХИДНА СМОЛА 404P

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ХЕМИКАЛИЈЕ И ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ СТАВЉА ХЕМИКАЛИЈУ У ПРОМЕТ
1.1. Идентификација хемикалије

Трговачко име: UFORES 404P
Потпун назив производа: Urea formaldehidna smola

1.2. Идентификовани начин коришћења хемикалије и начин коришћења који се не препоручују:
Идентификовани начин коришћења: Користи се за израду лепла у дрвној индустрији

2. САСТАВ/ПОДАЦИ О САСТОЈЦИМА

Хемијски назив: CAS-No Ec-No Концентрација% Класификација CLP/GHS
Уреа формалдехидна смола 9011-05-6 70-90
Формалдехид 50-00-0 200-001-8 <1 Стабилизација коже 1, H317,
Органски пунилац 130498-22-5 10-20
Неоргански пунилац 1332-58-7 10-20
Учвршћивач (амонијум хлорид) 12125-02-9 235-186-4 2-10 Ak. toks. 4, H302 Irit. oka 2, H319

 

3. ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
3.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

Изглед/Агрегатно стање: Материјал у праху
Мирис: Благ
Боја: Бела (благо крем)
Праг мириса: Нема података
pH: Нема података
Тачка топљења: 110 °C
Почетна тачка кључања и опсег кључања: Нема података
Тачка паљења: Нема података
Запаљивост: Нема података
Горња/доња граница запаљивости или експлозивности: Нема података
Брзина испаравања: Нема података
Напон паре: Нема података
Густина паре: Нема података
Релативна густина: (2:1/3000-6000 CP)
Растворљивост: Раствориљиво у води